Valtuustoaloite Kauppi-Niihaman metsien suojelemiseksi

Kauppi-Niihamaa on tärkeä osa koko kaupungin keskuspuistovyöhykettä. Tampereella ei ole toista suurta ja yhtenäistä aluetta virkistyskäyttöä varten ja alueella sijaitseekin kantakaupungin ainut luonnon ydinalue. Sillä onkin takanaan pitkä historia yhtenä kaupungin tärkeimmistä viher- ja virkistysalueista. Kauppi-Niihamaalla on sekä luonnonarvojen että ihmisten viihtyvyyden kannalta myös valtakunnallista merkitystä.

Luonnonsuojeluliitto valitsi kohteen vuonna 2017 yhdeksi Suomen 100 luontohelmestä. Luonnonolosuhteiltaan Kauppi-Niihama on poikkeuksellisen monipuolinen, kun muistetaan sen sijainti suhteessa kaupungin keskustaan. Alueen maisemaa määrittävät jääkauden muovaamat korkeuserot, vanhat havumetsät, vaihtelevat metsätyypit ja runsas eliöstö. Alueelle on leimallista myös ranta-alueiden runsaus ja erilaiset rantatyypit, jotka mahdollistavat kosteikkojen eliöstön elämisen alueella.

Koko alueen pinta-alasta 950 hehtaaria on metsää. Alueella on luonnontilaisen kaltaisia vanhoja kuusivaltaisia metsiä, kalliometsiä, Näsijärven rakentamatonta rantaa sekä korpi- ja rämepainanteita, lehtomaista kangasta ja lehtoakin on runsaasti. Puusto on hyvin vanhaa, noin 100 vuotiasta ja paikoin jopa 180 vuotiasta. Vain osa metsäalueista on suojeltua. Alueelta löytyy huomattava määrä METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttäviä osa-alueita. Näissä elinympäristöryhmissä on myös monia uhanalaisia luontotyyppejä.

Kauppi-Niihamaan luontoarvot ovat herättäneet viime aikoina asiantuntijoissa uutta kiinnostusta ja alueella on tehty uusia kartoituksia. Uudet lajilöydöt osoittavat, että kyseessä on luonnoltaan erittäin merkittävä alue, jota ei missään tapauksessa pidä hävittää rakentamisella. Alueella on paljon sellaisia luontoarvoja, joita ei aiemmin ole tunnettu. Alue on paljastunut luultuakin arvokkaammaksi.

Kauppi-Niihama on tärkeä ja hyvin suosittu virkistysalue tamperelaisille. Alueella on sekä urheilupuisto ja valaistuja ulkoilureittejä että rauhallisia, merkkaamattomia luontopolkuja luonnonrauhaa kaipaaville. Rantakallioille voi pysähtyä ihailemaan Näsijärven kauniita maisemia. Alueelta löytyy uimiseen soveltuvia hiekka- ja kalliorantoja.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 kantakaupungin yleiskaavaan. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin toivomusponsi, jonka mukaan Ruotulan golfkentän maa-alueen jatkosuunnittelun lähtökohtana on kaavoittaa alue asumiskäyttöön huomioon ottaen Kaupin luontoarvot ja golfkentän siirtäminen pois asumisen alta.

Pormestarin nimittämä virkamiestyöryhmä laati esiselvityksen asuntojen rakentamiseksi Ruotulan golf-kentän alueelle ja golf-kentän siirtämisestä. Kolme maankäyttövaihtoehtoa sisältävä esiselvitys valmistui huhtikuussa 2018. Laajimmalle metsiin leviävän vaihtoehto B:n toteutuessa metsää jouduttaisiin kaatamaan peräti 42 hehtaaria. Myös kahdessa muussa vaihtoehdossa metsää jouduttaisiin kaatamaan huomattavia määriä. Vaihtoehdossa A metsää kaadettaisiin 15 hehtaaria ja vaihtoehto C:ssä seitsemän hehtaaria. Hyvän suunnittelun avulla näiden vaihtoehtojen kautta voitaisiin kuitenkin löytää ratkaisu, joka turvaisi alueen luontoarvot ja säästäisi metsäalueet.

Esiselvityksen julkistamisen jälkeen monet ihmiset huolestuivat Kauppi-Niihamaan alueen tulevaisuudesta. Noin 7400 ihmistä allekirjoitti adressin, jolla Tampereen kaupunkia vaaditaan säästämään Kauppi-Niihaman ulkoilu- ja virkistysmetsäalue rakentamiselta sekä Ruotulan golfkentän laajentamiselta tai siirtämiseltä. Adressi luovutettiin Tampereen kaupungille viime kesäkuussa.

Ihmisten huoli on ymmärrettävää. Mikäli arvokas metsäalue menetetään, sitä ei enää koskaan saada takaisin. Voimakkaasti kasvavalla kaupungilla on kuitenkin muitakin kasvusuuntia ja mahdollisuuksia tiivistää kaupunkirakennetta. Kauppi-Niihamaan metsäalueiden supistaminen ei ole mitenkään perusteltua. Tampereen kaupungin tuleekin ryhtyä toimenpiteisiin, ettei alueen metsäalueita osoiteta maankäytön kohteeksi.

Tampereen kaupunki on linjannut olevansa hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Loput 20 prosenttia saavutetaan kompensointitoimenpiteillä. Kompensoinnin ideana on sitouttaa hiilidioksidia nykyistä enemmän esim. puustoon ja kasvillisuuteen. Myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna laajojen metsäalueiden poistaminen on hyvin ongelmallista. Hiilineutraalisuuden tavoite uhkaa karata yhä kauemmaksi.

Yksi tapa turvata Kauppi-Niihamaan luonto- ja virkistysarvot olisi sen liittäminen mahdolliseen Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen helmikuussa 2017 ja päätti, että Tampere etenee kohti kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta sekä käynnistää kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun. Hakuvaiheeseen tulisikin edetä ripeästi.

Esitänkin ettei, Tampereen kaupunki osoita uutta maankäyttöä Kauppi-Niihamaan metsäalueille, ja että kaupunki kiirehtii kansallisen kaupunkipuiston perustamista, johon Kauppi-Niihamaa liitetään.


Tampereella 20.8.2018


Pekka Salmi


ALOITTEEN VASTAUS:


Valmistelija

Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö, Pia.Hastio@tampere.fi
Perustelut

Pekka Salmi on yhdessä 35 valtuutetun kanssa 20.8.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa esittänyt Kauppi-Niihaman metsien suojelemista.

Perusteluina valtuustoaloitteessa esitetään, että Kauppi-Niihama on tärkeä osa koko kaupungin keskuspuistovyöhykettä ja että Tampereella ei ole toista suurta ja yhtenäistä aluetta virkistyskäyttöä varten. Lisäksi alueella sijaitsee kantakaupungin ainut luonnon ydinalue. Aloitteessa muistutetaan, että Luonnonsuojeluliitto valitsi kohteen vuonna 2017 yhdeksi Suomen 100 luontohelmestä.

Aloitteessa todetaan edelleen, että luonnonolosuhteiltaan Kauppi-Niihama on poikkeuksellisen monipuolinen kaupungin keskustan lähellä. 950 hehtaarin metsäalueella on monenlaista hyvin vanhaa metsää, josta vain osa on suojeltua. Kauppi-Niihamaan luontoarvot ovat herättäneet viime aikoina asiantuntijoissa uutta kiinnostusta ja alueella on tehty uusia lajilöytöjä ja kartoituksia.

Aloitteen mukaan Kauppi-Niihama on tärkeä ja hyvin suosittu ja monipuolinen virkistysalue tamperelaisille. Tampereen kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksyessä kantakaupungin yleiskaavan hyväksyttiin myös toivomusponsi, jonka mukaan Ruotulan golfkentän maa-alueen jatkosuunnittelun lähtökohtana on kaavoittaa alue asumiskäyttöön huomioon ottaen Kaupin luontoarvot ja golfkentän siirtäminen pois asumisen alta.

Ponsiesityksen pohjalta laadituissa suunnitelmissa kuntalaisia on huolestuttanut vaihtoehto, jossa metsää jouduttaisiin kaatamaan peräti 42 hehtaaria. Myös kahdessa muussa vaihtoehdossa metsää jouduttaisiin kaatamaan huomattavia määriä. Tämän seurauksena n. 7400 ihmistä allekirjoitti adressin, jolla Tampereen kaupunkia vaaditaan säästämään Kauppi-Niihaman ulkoilu- ja virkistysmetsäalue rakentamiselta sekä Ruotulan golfkentän laajentamiselta tai siirtämiseltä. Adressi luovutettiin Tampereen kaupungille viime kesäkuussa (2018).

Valtuustoaloitteen mukaan ihmisten huoli on ymmärrettävää. Mikäli arvokas metsäalue menetetään, sitä ei enää koskaan saada takaisin. Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupungin tuleekin ryhtyä toimenpiteisiin, ettei alueen metsäalueita osoiteta maankäytön kohteeksi. Lisäksi huomautetaan, että Tampereen kaupunki on linjannut olevansa hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja loput 20 prosenttia saavutetaan kompensointitoimenpiteillä mm. sitouttamalla hiilidioksidia nykyistä enemmän esim. puustoon ja kasvillisuuteen.

Aloitteessa todetaan, että yksi tapa turvata Kauppi-Niihamaan luonto- ja virkistysarvot olisi sen liittäminen mahdolliseen Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen helmikuussa 2017 ja päätti, että Tampere etenee kohti kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta sekä käynnistää kansallisen kaupunki­puiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun ja että hakuvaiheeseen tulisi edetä ripeästi.

Aloitteessaan Pekka Salmi ym. esittävät, että Tampereen kaupunki ei osoita uutta maankäyttöä Kauppi-Niihaman metsä­alueille ja että kaupunki kiirehtii kansallisen kaupunkipuiston perustamista, johon Kauppi­ Niihama liitetään.

Kantakaupungin yleiskaavatyö pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Tampereen kaupunkistrategiaan ja kaupunkistrategian maankäytölliset tavoitteet konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä kantakaupungin yleiskaavassa. Vireillä olevassa Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa valtuustokaudelle 2017-2021 huomioidaan myös edellisen valtuustokauden ohjeet. Yhtenä tärkeänä yleiskaavatyön painotuksena valtuustokausien yli on nähty viheralueverkoston turvaaminen.

Kauppi-Niihaman osalta yleiskaava edellyttää, että alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen tunnettavuutta ja saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana monipuolisena keskuspuistona. Suunnitelmassa tulee yhteensovittaa virkistystoimintojen ja -palveluiden tarpeet ja muu maankäyttö luonnonympäristön ja maiseman arvojen kanssa. Kokonaissuunnitelman laatiminen käynnistyy kevään 2020 aikana. Suunnittelussa on tunnistettu hyvin alueen arvo asukkaille ja työssä käytetäänkin yhtenä lähtöaineistona Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeessa 2018-2019 kuntalaisilta ja sidosryhmiltä saatua tietoa alueen merkityksellisyydestä ja kehittämisen tavoitteista.

Kaupunginhallitus on yleiskaavatyötä koskien linjannut 12.8.2019, että raitiotie linjataan Ruotulan kohdalla Teiskontien varteen ja sen yhteyteen osoitetaan tehokkaan kerrostalorakentamisen vyöhyke. Golf-kenttää uudistetaan nykyisellä sijainnilla ja tarvittava vähäinen kentän laajentaminen suunnitellaan siten, että luonnon arvokokonaisuus säilyy mahdollisimman yhtenäisenä. Kh:n päätöksen (25.11.2019 499 §) mukaisesti Ruotulan asuntoalueen asemakaava on ohjelmoitu vuosille 2022-2023.

Kansallisen kaupunkipuiston rajausta ei päätetä yleiskaavaprosessissa, mutta voimaan tultuaan rajauksella on tärkeä informatiivinen merkitys myös yleiskaavassa. Alustava rajausehdotus kansalliseksi kaupunkipuistoksi asetettiin nähtäville Kh:n päätöksellä 12.8.2019 (§ 334). Nähtävillä olon aikana saatu palaute rajausehdotuksesta on käsitelty Kh:ssa 11.5.2020 (§ 211), ja päätettiin, että kansallisen kaupunkipuiston nähtävillä ollutta aluerajausta laajennetaan vielä Niihamassa noin 142 hehtaarilla. Tampereen kaupunki hakee kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäristöministeriöltä erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä. Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnos rajausesityksineen on tavoitteena tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 2020.