Talousarviossa paljon hyvää

Share |

Maanantai 15.11.2021 klo 10:15 - Pekka


Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään vuoden 2022 talousarviota. Ohessa kokouksessa pitämäni ryhmäpuhe:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Aikaisemmin niistä ovat olleet merkittävimmät kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Viime vuosina meitä on puolestaan ravistellut maailmanlaajuinen koronaepidemian. Ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille muuttaa kuntakenttää ja kuntien roolia merkittävästi. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Kaupungin talouden kuva kääntynyt viime vuoden aikana positiiviseen suuntaan. Kuluvasta vuodesta on tulossa jo toinen peräkkäinen ylijäämäinen vuosi. Viime kaudella tehdyt vaikeat päätökset nostivat kaupungin talouden tasapainoon. Myös maan hallituksen toimilla on ollut positiivinen vaikutus. Koronan aiheuttamat kustannukset on korvattu kunnille.

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta kannatettava. Alijäämä on siedettävällä tasolla, peruspalvelut saadaan turvattua, kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin useita sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. Verotus säilyy ennallaan. Talousarvioehdotuksen keskeisin viesti on, että kaikki pidetään mukana ja palvelulupauksista pidetään kiinni. Talousarvio vie myös strategian tavoitteita eteenpäin.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, kun Tampereen kaupunki vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Kysymys on historian suurimmasta hallintouudistuksesta Suomessa. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Ensi vuoden aikana tehtävässä valmistautumisessa tehtävien siirtoon on onnistuttava. Kuntalaisille muutoksen ei tule näkyä, vaan palveluiden on pelattava. Henkilöstölle uudistus on iso muutos. Työntekijämäärämme vähenee merkittävästi. Johtamiseen, tiedon kulkuun ja vuorovaikutukseen on panostettava aikaisempaa enemmän.

Keskeinen talousarvion lähtökohta on, että kaupunki varautuu 3000 asukkaan kasvuvauhtiin. Tämä tarkoittaa panostuksia mm. palveluihin, kaavoittamiseen ja infraan. Nettoinvestoinnit ovat 234 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 96 miljoonaa euroa, menee talonrakentamiseen siis ennen kaikkea koulujen ja päiväkotien korjaamiseen sekä rakentamiseen.

Kasvun kannalta keskeistä on varmistaa hyvä työllisyyskehitys. Työttömyysaste on laskenut nopeasti yhteiskunnan avauduttua koronarajoitusten purkamisen jälkeen, mutta on edelleen liian korkea noin 11 prosenttia. Kaupungin suurimmat haasteet liittyvät kohtaanto-ongelman ratkaisuun ja työllisyydenhoidon kehittämiseen. Monet yritykset valittavat työntekijäpulasta, mutta samaan aikaan Tampereella on yli 13 700 työtöntä työnhakijaa. Avoimia työpaikkoja on 6000 kpl. Selvästi työt ja niiden tekijät eivät kohtaa. Jatkuva hakeutuminen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen on joustava tapa vastata haasteeseen, mutta tärkeää on lisätä työvoimapulasta kärsivien alojen houkuttelevuutta.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu pääsee ensi vuonna täyteen vauhtiin, ja saamme aiempaa paremmat työkalut pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Tampereella on kaikesta vetovoimasta ja kasvusta huolimatta laaja rakennetyöttömyys, joka ei ole sulanut edes talouden hyvinä vuosina. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 5000 henkeä eli 36 prosenttia kaikista työttömistä. Keinovalikoima on laaja. Itse painotan koulutuksen merkitystä ja räätälöityjä ratkaisuita ihmisen tarpeista lähtien.

Kaupunki jatkaa vahvoja panostuksiaan koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Ensi vuoden talousarvio mahdollistaa usean huonosta sisäilmasta kärsivän koulurakennuksen ja päiväkodin korjaamisen. Nämä ovat todella odotettuja ja toivottuja investointeja, jotka merkitsevät paljon kullakin asuinalueella. Ahvenisjärven kokonaan uusi koulurakennus on SDP:n näkökulmasta erittäin hieno asia ja olemmekin tehneet tämän asian eteen paljon vaikuttamistyötä. Jätimme mm. tammikuun valtuuston kokouksessa ryhmäaloitteen uudesta koulurakennuksesta. Mm. Hyhkyn koulun ja Pyynikintie 2:n korjausten toteutukset ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuonna. Tammelan koulun korjaushanke lähtee liikkeelle. Lisäksi Kämmenniemen koulun peruskorjausta on aikaistettu. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja hanke toteutetaan vuonna 2025. Myös Lamminpään koulun uudisrakennus etenee ja yhteensä neljä päiväkotirakennusta saa talousarviossa suunnittelurahoituksen.

SDP:n pitkään ajama oppivelvollisuus laajentuu edelleen n. 1200 opiskelijalla syksyllä 2022. Uudistuksen vaikutukset alkavat näkyä keskeytysten vähenemisenä. On erittäin tärkeää, että koko ikäluokka saa jatkossa vähintään toisen asteen tutkinnon. Tämän päivän työelämässä ei pelkällä peruskoulun käymisellä pitkälle pötkitä. Lukiopaikkojen määrää nostetaan viidellä paikalla per lukio. Lisäksi tehdään suunnitelma lukiopaikkojen vaiheittaisesta kasvattamisesta tuleville vuosille.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan henkilöstöresursseihin ja vahvistetaan alueellista tasa-arvoa. Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun ja ryhmäkoot eivät kasva. Lisäksi tehdään lisäpanostuksia oppimisen tukeen ja tasa-arvorahaan. Näitä panostuksia on tarpeen jatkaa myös tulevina vuosina. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Sosialidemokraatit ovat olleet merkittävässä roolissa vaikuttamassa iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin. Sitova 0,7 henkilöstömitoitus säädettiinkin laissa porrastaen. 1.1.2022 alkaen mitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja tähän myös Tampere valmistautuu tulevassa talousarviossa. Vaikeasta hoitajapulasta ja rekrytointivaikeuksista huolimatta, meistä oli ehdottoman tärkeää, että tulevaan talousarvioon tehdään varaus hoitajien palkkaamista varten.

SDP:lle on ollut tärkeää huolehtia talousarviossa mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta ja koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamisesta. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja lastensuojelussa lisäämme henkilöstöä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa käynnistämme nuorten terapiatakuun Tampereen mallin. Aikuisten mielenterveyspalveluissa parannetaan terveysasemien matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja lisätään ehkäisevää päihdetyötä ja yksilöllisiä huumehoitoja.

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen myös siihen, että liikuntapaikkamaksujen korotukset saatiin torjuttua. Jatkossa liikuntapaikkojen rahoitusta pitäisi nostaa kattamaan nykyiset kulut, jotta vältytään korotuksilta tulevaisuudessa sekä päästään pormestariohjelman tavoitteiseen, jossa alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuja madalletaan. Liikuntapaikkarakentamisessa Tammelan stadion ja Kaupin urheilupuisto etenevät. Lisäksi Hervannan vapaa-aikakeskus saa suunnittelurahoituksen. Skeittauksen ja skeittilukion olosuhteet paranevat, kun uudet streetin tilat Hiedanrannan muovitehtaalla saadaan käyttöön.

Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa kolmatta kertaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on energian tuotannon suuntaaminen yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitoksen investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Kaupungin CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Tesoman seisakkeen valmistumisen myötä lähijunaliikenteestä on tullut kiinteä osa Tampereen joukkoliikennettä. Toivottavasti lähivuosina saadaan avattua useita uusia seisakkeita. Lähijunaliikenteen kehittämiselle on laaja tuki Tampereella.  Muut merkittävät panostuksia hiilineutraaliuden lisäämiseen liittyvät mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, luonnonmukaisiin hulevesiratkaisuihin, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen rakentamisessa sekä ulkovalaistuksen LED-vaihtoihin. Hiilineutraaleja tekoja kehitysohjelma käynnistyy ensi vuonna. Ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan asukkaiden kulutus- ja liikkumistottumusten muutokseen, edistetään yritysten kiertotalousliiketoimintaa ja viedään eteenpäin luonnon monimuotoisuus -ohjelmaa.
Erittäin iso arvovalinta on, ettei peruskoulun tai päivähoidon ryhmäkokoja nostettu. Myös subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Nämä ovat tärkeitä pormestariohjelman ja SDP:n vaaliohjelman linjauksia. Niistä lupauksista pidetään kiinni.

Sitten muutama sana vielä strategiasta. Strategia on kaupungin johtamisjärjestelmän tärkein osa. Strategia antaa toiminnalle suunnan ja tarkoituksen sekä auttaa priorisoimaan. Se luo toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Oleellista on, että strategiassa linjatut tavoitteet näkyvät konkreettisina toimina. Strategiaa tarvitaan toiminnan uudistamiseen, haasteiden ratkaisemiseen ja varmistamaan myönteinen kehitys.

Strategian visio on ”Tekemisen kaupunki”. Se kuvaa hyvin Tampereen kuuluisaa brändiä tekemisestä. Tampereella osataan tehdä päätöksiä, ja yleensä aina oikeita. Olemme olleet aina rohkeasti etukenossa ja valmiita kokeilemaan uusia asioita. Näistä esimerkkeinä mm. pormestarimalli ja allianssimalli. Strategian tavoitteita ja mittareita on valmisteltu laajassa yhteistyössä poliittisten ryhmien ja virkamiesten kesken. Sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä strategian painopisteisiin, jotka tukevat meille tärkeitä teemoja.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta esityksen sisältöön ovat vaikuttaneet kuluneen vuoden ikävät uutiset mm. lasten suojelun palveluiden ruuhkautumisesta, nuorten päihteiden käytön kasvusta, mielenterveysongelmaisten sekä koulupudokkaiden määrän kasvusta. Monet kaupungin työntekijät ovat helisemässä kasvaneiden sosiaalisten ongelmien keskellä. Olenkin tyytyväinen, että Lyly esittää lisää voimavaroja työllisyyden hoitoon, lasten suojeluun, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä perusterveydenhuoltoon. Lisäpanostukset tulevat enemmän kuin tarpeeseen.

Iso plussa tulee myös Tammelan stadionin uudistamisen käynnistämisestä. Olen ollut viemässä hanketta eteen päin useamman vuoden ajan, ja on hienoa, että lapio kaikkien hallintovalitusten ja vääntöjen jälkeen lyödään maahan ensi vuoden lopussa. Tamperelainen jalkapalloilu kiittää ja kumartaa.

Muita tärkeitä liikunnan edistämisen hankkeita ovat Sorsapuiston tekojäärata ja Kaupin liikuntapuiston kehittäminen. Mansen naiset ja miehet pääsevät kohta pelaaman kunnollisen katsomon edessä, kun pesäpallokenttä siirretään nykyisten tekonurmien tilalle ja tekonurmet puolestaan nykyisen pesäpallokentän paikalle. Myös hiihto hyötyy tästä siirrosta.

Isoin miinus tulee erilaisten maksujen korotuksista niin sote kuin vapaa-ajan puolella. Ne on nyt viety tappiin. Muun muassa joukkoliikenteen taksoja korotetaan ensi vuonna 5,5 %. Toinen vaikea asia minulle on kulttuurilaitoksille kohdistetut säästöt. Niitä tulee kahta kautta. Ensinnäkin kaupungin avustuksia leikataan jälleen kerran ja toiseksi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa korotetaan. Tällaista tuplaleikkuria en voi hyväksyä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon ja strategiaan. Kannatan lämpimästi pormestari Anna-Kaisa Ikosen tekemiä muutosesityksiä ja talousarvioesityksen hyväksymistä. Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, pormestari Anna-Kaisa Ikoselle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!"

Avainsanat: talous, työllisyys, koulutus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini