Talous tasapainoon oikeudenmukaisella tavalla

Share |

Maanantai 18.11.2019 klo 10:49 - Pekka


Ohessa talousarviovaltuustossa pitämäni ryhmäpuhe:

Kaupunginvaltuusto 18.11.2019

Pekka Salmi (sd), ryhmäpuheenvuoro

 

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

 

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Niistä merkittävimpiä ovatkaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin. 

Kaupungin talous on ollut vuosikausia enemmän tai vähemmän alijäämäinen. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Myös erityyppisten sosiaalisten ongelmien kasvulla on ollut vaikutusta palveluiden kysyntään. Useista säästöohjelmista huolimatta alijäämää ei ole onnistuttu kuromaan umpeen.

Onneksi tunnelin päässä on vihdoin valoa. Pormestari Lauri Lylyn talousarvioehdotus on tasapainossa. Vaalikauden alussa asetettu tavoite talouden tasapainottamisesta on vihdoin toteutumassa. Tasapaino on välttämätöntä, jotta palvelut voidaan turvata jatkossakin ja velkaantumisen tahtia rajoittaa. 

Talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta paras vuosikausiin. Se tasapainottaa talouden oikeudenmukaisella tavalla, turvaa peruspalvelut ja varaa riittävästi resursseja kaupungin kasvuun sekä vie eteenpäin useita Sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. 

Kaupunginvaltuusto on ennen tätä kokousta päättänyt yli 60 miljoonan euron säästöistä. Säästö
t on kerätty palvelumaksujen korotuksilla, palveluiden heikentämisellä ja kiinteistöveron korotuksella. Monet näistä päätöksistä ovat olleet ryhmällemme vaikeita, koska ne ovat kohdistuneet pieni- ja keskituloisiin kuntalaisiin. Tällä kertaa mukaan on otettu tulopohjan merkittävä laajentaminen ja tuloveron korotus. Myös suurituloiset saadaan mukaan talkoisiin. Kuntaveron progression ansiosta pienituloiset eivät maksa kuntaveroa lainkaan, keskituloiset maksavat sen osittain ja suurituloiset kokonaan. Näiden päätösten jälkeen voidaan sanoa, että talouden tasapainotus tehdään oikeudenmukaisella tavalla. Kaikki kantavat oman kortensa kekoon.

Tuloveron korotuksen haittavaikutuksista ovat puhuneet julkisuudessa erityisesti oikeiston edustajat. Tutkimuskirjallisuus ja empiirinen tieteellinen tutkimus eivätkuitenkaan tue heidän väitteitään. Esimerkiksi valtioneuvoston selvityksessä Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijat Tuomas Matikka ja Jarkko Harju sekä PT:n tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen toteavat, että ”tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan on korkeintaan maltillinen. Pienestä vaikutuksesta johtuen veropolitiikan avulla ei voida merkittävästi vaikuttaa tehdyn työn määrään”. Empiirisen tutkimuksen perusteella 10 prosentin tuloverotuksen muutoksen vaikutus verotettavaan tuloon on 1,6 prosentin luokkaa. Lisäksi VATT:n pääekonomisti Essi Eerolan mukaan empiirisen tutkimuskirjallisuuden tulosten perusteella ”Verotuksen tasolla ei ole selkeää yhteyttä talouskasvuun”. Eli väitteet verotuksen dynaamisista tai toisaalta työllisyyttä heikentävistä vaikutuksista ovat selkeästi yliampuvia.


Talousarvioehdotus vastaa kaupungin ja väestön määrän kasvuun. Merkittäviä lisäpanostuksia tehdään ensi vuonna niin koulutukseen, varhaiskasvatukseen kuin myös ikäihmisten hoivaan. Ikäihmisten hoivaan panostetaan 7,5 miljoonaa euroa ja esimerkiksi kotihoitoon palkataan 30 hoitajaa lisää. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseepanostetaan ensi vuonna 12 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta kaupunki kykenee järjestämään opetusta 500 uudelle oppilaalle ja 300 lapselle päivähoitopaikan. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa. 

Talousarvioesitys sisältää myös useita tärkeitä laadullisia panostuksia, joihin ryhmämme on erityisen tyytyväinen. Köyhyysohjelman toimenpide-ehdotuksia viedään eteenpäin Huoltsun aukioloaikoja parantamalla ja tukemalla vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia. Alueellisten oppimiserojen kaventamiseen panostetaan 0,7 miljoonaan euroa. Tällä rahalla voidaan palkata esimerkiksi lisää erityisopettajia tai koulunkäyntiavustajia, vahvistaa oppilashuoltoa tai lisätä tukiopetusta. Myös perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja päihdehuolto saavat lisää voimavaraoja. Nämä kaikki asiatovat myös tärkeitä pormestariohjelman ja SDP:n vaaliohjelman linjauksia. Palvelulupauksista pidetään kiinni.

Vaalikauden alussa merkittävästi parantunut työllisyysaste on jämähtänyt paikoilleen ja on jopa hienoisessa laskussa. On äärimmäisen tärkeää, että työllisyydenhoidon kuntakokeilu tekee paluun ja saamme tilanteen jälleen paremmin haltuun. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämiseen sekä aktivointiin kannattaa panostaa.

Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on raitiotien rakentaminen. Se on investointi, joka mahdollistaa vähäpäästöisemmän liikenteen ja toisaalta myös tiiviimmän ja sujuvamman kaupunkirakenteen. Toinen ilmaston näkökulmasta äärimmäisen tärkeä investointi etenee ensi vuonna, kun Sähkölaitos alkaa kilpailuttaa Naistenlahden voimalaitoksen saneerausta. Arviolta noin 160 miljoonan euron investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Sähkölaitoksen CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Tasapainoinen talousarvioehdotus ei kuitenkaan tarkoita, että talous on tasapainossa ensi vuoden lopussa. Useiden ostopalveluiden kustannuskehitys on ollut pitkään kova, ja on odotettavissa, että kehitys jatkuu. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että pormestari Lylyn 10 kohdan toimenpidelistaa viedään määrätietoisesti eteenpäin. Taloustalkoot siis jatkuvat.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon. Kannatan lämpimästi pormestari Lauri Lylyn ja Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Ilkka Sasin tekemiä muutosesityksiä. Haluan lausua myös kiitokseni koalitionneuvottelijoille, pormestari Lauri Lylylle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini