Jätehuolto tehostuu kuntapohjaisessa toimintamallissa

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsen Aarne Raevaara (AL 29.4.2013) syytti Tampereen päättäjien kävelleen jätehuoltoviranomaisen yhteistoiminta-alueen kuntien mielipiteiden yli sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossa. Jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jätteenkuljetus on tulevaisuudessakin tarkoitus järjestää asiakaslähtöisesti paikallisiin kuljetusyrittäjiin tukeutuen. 

Päätöksenteon tueksi tehdyt useat selvitykset osoittivat, ettei nykyinen kuljetusjärjestelmä täytä jätelain vaatimuksia: kuljetusjärjestelmä ei ole mm. kotitalouksien kannalta yhdenvertainen eikä syrjimätön, siitä aiheutuu ympäristöhaittoja, se hankaloittaa jätehuollon alueellista kehittämistä ja vaatii valvovalta viranomaiselta huomattavasti enemmän resursseja. Nykyisellään sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto ei ole kehittynyt jätelainsäädännön vaatimukset täyttäväksi kuljetusjärjestelmäksi. Raevaara onkin sivuuttanut kaikki aiheesta tehdyt selvitykset ja faktat. Päätöksenteon tueksi tuettu aineisto kertoi yksiselitteisesti, että kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on vakavia ongelmia. 

Tehtyjen selvitysten valossa jaostolla ei ollut mahdollisuutta valita kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, koska päätös olisi ollut lainvastainen jätelain 37.1 §:n edellytysten jäädessä täyttämättä. Kuntien erilaiset näkemykset pyrittiin kuitenkin huomioimaan päätöksenteossa. Jaoston tekemän päätöksen mukaan yksittäisellä kunnalla on mahdollisuus hakea 1.1.2015 mennessä asian käsittelemistä uudelleen jätehuoltojaostossa, mutta kunnan on tällöin osoitettava, että nykymuotoinen kuljetusjärjestelmä täyttää jätelaissa asetetut vaatimukset. 

Raevaara pelotteli kirjoituksessaan myös kustannusten nousulla. Tällekään väitteelle on vaikea löytää mitään todellisuuspohjaa. Yhdyskuntajätteen osalta siirryttiin alueella kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vuonna 1993. Kunnan järjestämä kuljetusjärjestelmä on laskenut hintoja 20-40 %, koska kuljetuksia on pystytty tehostamaan. Samoin tulee käymään sako- ja umpikaivojen tyhjennysten osalta. 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Pirkanmaan jätehuolto Oy vastaa toiminnasta. Mutta kyseessä ei ole monopoli toisin kuin Raevaara väittää. Pirkanmaan jätehuollolla ei ole omaa kuljetuskalustoaan tai työntekijöitä kuljetuksia hoitamassa, vaan se tilaa työt kilpailuttamalla kuljetusyrittäjiä.

  

Pekka Salmi (sd)
Apulaispormestari, Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston puheenjohtaja