Valtuustoaloite päivähoitopalveluiden lisäämiseksi Länsi-Tampereella

Päivähoitopalvelut ovat keskeinen osa lapsiperheiden perhepalveluita. Päivähoitopalveluiden järjestäminen on lakisääteistä. Kaikki alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja kunnalliseen päivähoitoon. Päivähoitopalvelut ovat myös lähtökohtaisesti lähipalveluita, jotka tulisi saada läheltä kotia. 

Länsi-Tampereella on ollut viime vuosina merkittäviä saatavuusongelmia päivähoitopalveluiden suhteen. Lapsista pystytään sijoittamaan valtaosa palvelualueen sisällä, mutta alueelliset erot ovat suuria. Erityisesti, Kalkun, Raholan ja Villilän alueilla on suuria vaikeuksia löytää lapsille päivähoitopaikkoja lähipäiväkodeista. Lähipalvelun idea ei toteudu kaikilta osin. 

40-50 lasta jonottaa jatkuvasti lähipäiväkotiin Länsi-Tampereella. Yli 130 lasta joutuu päivittäin kulkemaan läntisen palvelualueen ulkopuolelle, koska päivähoitopaikkoja on lännessä liian niukalti. Kuvaavaa on myös se, että länteen tuodaan muilta alueilta ainoastaan 10 lasta. Läntisen alueen lapsia hoidetaankin nettona noin 120 henkeä muilla alueilla. Läntinen alue kärsiikin selkeää päivähoitopaikkojen vajetta. 

Heikoin tilanne on uudella Kalkunvuoren alueella, jonne ei ole tuotu mitään kunnallisia hyvinvointipalveluita. Alueella asuu 270 alle kouluikäistä lasta, mutta kaikki päivähoitopalveluita tarvitsevat joudutaan kuljettamaan alueen ulkopuolelle. Alueen asemakaavassa on varauduttu yleisten rakennusten korttelialueeseen, joka sijaitsee Kalkunvuorenkadun ja Juoksuhaudankadun kulmassa, joten päiväkodin rakentaminen on asemakaavan puolesta mahdollista. 

Läntisellä palvelualueella on sijoitettu useita esiopetusryhmiä kouluihin, ja siten saatu lisää tilaa päiväkodeissa. Kouluista ei kuitenkaan löydy enempää tilaa ja tätä mahdollisuutta ei voida enää jatkossa hyödyntää.  Alueella on myös useita päiväkoteja ja lisäryhmiä, joiden tilat ovat huonossa kunnossa tai muutoin epätarkoituksenmukaisia. Mikäli alueelle saadaan uusia, kunnollisia tiloja päivähoidolle, voidaan epätarkoituksenmukaisista tiloista luopua. 

Esitän, että Tampereen kaupunki kiirehtii päivähoitopaikkojen lisäämistä Länsi-Tampereella siten, että Kalkunvuoren alueelle rakennetaan uusi 140-paikkainen päiväkoti ja siirtokelpoisia tiloja lisätään Villilän päiväkodin yhteyteen.

  

Tampereella 13.12.2010

  

Pekka Salmi