Suuren veroalen aika on ohi

Viime vuosina palkansaajien tuloverotusta on kevennetty useilla miljardeilla euroilla. Kevennykset on sovitettu yhteen maltillisten TUPO-ratkaisuiden kanssa. Näin on pystytty rakentamaan kokonaisuus, jossa palkansaajien ostovoima on vahvistunut ja inflaatio pysynyt alhaisena. Tätä kautta on syntynyt kysyntää palveluille ja tavaroille. Kaupan ja palveluiden piiriin onkin syntynyt kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja.Veroalesta eivät ole kuitenkaan hyötyneet työelämän ulkopuolella olevat vähävaraiset ihmiset. Kaikista pienituloisimpien asema ei ole kohentunut toivotulla tavalla, vaikka useita täsmätoimia onkin tehty ja työttömyys vähentynyt. Seuraavalla hallituskaudella sosiaaliturvan epäkohtien korjaamiseksi ja julkisten palveluiden parantamiseksi SDP tavoitteleekin 2,4 mrd euron menolisäyksiä. Toteutuessaan tämä summa olisi kaksi kertaa niin paljon kuin kuluvalla kaudella on panostettu palveluihin ja sosiaaliturvaan.   Toinen tärkeä peruste tuloverotuksen keventämislinjan hillitsemiselle on se tosiasia, että työttömyys tuskin enää kovin paljoa alentuisi ostovoimaa lisäämällä. Työttömyys lukujen takana alkaa olla järjellä enää kova ydin: pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät. Heidän osaltaan tulee keinovalikoimaa entisestään tehostaa koulutuksen ja työelämävalmiuksien kohottamisen kautta. Monen pitkäaikaistyöttömän koulutus- ja osaamispohja ei enää vastaa työelämän tarpeita. Työllistymisen esteenä saattaa olla myös pitkät etäisyydet työpaikan ja asuinpaikan välillä. Näihin ns. kohtaanto-ongelmiin tulee jatkossa paneutua entistä huolellisemmin ja varmistaa yritysten osaavan työvoiman saanti. SDP:n johto onkin kertonut, että se tuleekin suhtautumaan veronkevennyksiin pidättyväisesti. Pieniä tarkistuksia voidaan tehdä, mikäli palkkaratkaisut sitä edellyttävät. Myös eläkeläisten verotuksen ja perintäverotuksen pahimmat epäkohdat on syytä korjata. Muutoin haluamme satsata talous- ja työllisyyskasvun hedelmät uusien työpaikkojen luomiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Palvelupuolella SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma on korostanut vanhustenhuollon kuntoon laittamista. Tässä hän on aivan oikeassa. Niin sanottu raatajasukupolvi ansaitsee ihmisarvoisen vanhuuden ja turvallisen sekä laadukkaan hoidon elinpäiviensä loppuun asti. Vanhainkotien henkilöstöresurssit onkin nostettava Pohjoismaiselle tasolle. Kansallinen keskinkertainen taso ei riitä. Myös terveydenhuollon määrärahoja halutaan korottaa.Sosiaaliturvan puolella SDP panostaisi ensisijaisesti opintorahan, kansaneläkkeen ja perhe-etuuksien nostamiseen. Moni vastustaja onkin jo ehättänyt sanomaan, että lupaamme liikaa. On kummallista, että hyvinvointivaltion kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeiden menojen lisäämiseen ei muka olisi varaa, mutta huomattaviin veronalennuksiin olisi. Tätä logiikkaa en ymmärrä.Äänestäjien on tehtävä valinta veroalen ja hyvinvointivaltioon satsaamisen välillä. Kaikkea ei ole mahdollista toteuttaa. Toivottavasti tässä valinnassa ihmisyys voittaa itsekkyyden. Pekka Salmi
Tampereen Sd. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja