Vaalit

Olen ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa SDP:n listoilla. Pitkäaikainen kokemukseni useista eri luottamustehtävistä valtakunnan, maakunnan ja kuntatasolla ovat antaneet paljon osaamista ja luoneet laajat verkostot. Olen täysillä mukana siivittämässä SDP:ttä suurimmaksi puolueeksi Tampereella.

Näiden arvojen puolesta teen työtä:


Sivistys ja kulttuuri

Suomalaisten ikääntyessä ja lapsiperheiden kohdatessa monenlaisia ongelmia yhteiskunnan tulisi nähdä panostukset lapsiperheisiin todellisina tulevaisuusinvestointeina. On koko Suomen edun mukaista, että syntyvyys saadaan kasvuun ja lapset sekä nuoret voivat hyvin. Lapsiperheiden kannalta tärkeä kysymys on lasten ja nuorten kasvun tukeminen on mm. laadukkailla koulu- ja varhaiskasvatuksen palveluilla. Ryhmäkoot ja tukipalvelut tulee olla asianmukaisia. Pienemmät ryhmäkoot mahdollistavat palveluiden laadullisen parantamisen. Erilaisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua helpommin pienissä ryhmissä. Kiusaaminen ei ole hyväksyttävää missään muodossa ja siihen on puututtava nykyistä aktiivisemmin, sekä otettava käyttöön nollatoleranssi. Kouluterveydenhuoltoa ja muuta oppilashuoltoa tulee vahvistaa.

Kulttuuri on valtava rikkaus. Siitä on huolehdittava ja annettava sille tilaa kehittyä. Kulttuuripalvelut ovat ihmisten kannalta monella tapaa merkityksellisiä. Ne tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään, kokea uutta ja viihtyä. Kaupungin näkökulmasta kulttuuripalvelut lisäävät pöhinää ja kaupungin vetovoimaa. Työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Kaupungin on tärkeää tukea kulttuuritoimijoita ja mahdollistaa avustuksilla niiden toiminta. Ajankohtainen toimitilakysymys on myös ratkaistava, kun vanhat tehdasrakennukset muuttuvat taiteilijoiden työtiloista asunnoiksi ja toimitiloiksi. Yksi vaihtoehto on tarjota edullisia työ- ja harrastetiloja kulttuuritoimijoille esim. Hiedanrannasta tai Nekalan entiseltä koululta. Iso päätös kulttuurin edistämiseksi tehtiin, kun kaupunki päätti hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa. Mahdollinen kulttuuripääkaupunkiasema luo useita kehittymismahdollisuuksia kulttuuripalveluille ja luo myös pysyviä uusia avauksia.

Lasten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on minulle erittäin tärkeää. Harrastukset rakentavat lasten tervettä itsetuntoa, antavat sisältöä elämään ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kaupungin on tärkeää tukea seuroja ja yhdistyksiä niiden toiminnassa, tarjota edullisia harrastustiloja ja parantaa koko ajan olemassa olevia tiloja sekä rakentaa tarvittaessa uusia.
Esimerkiksi Sorsapuiston luistinrata ja tekonurmien rakentaminen eri puolille kaupunkia ovat hyviä esimerkkejä kaupungin panostuksista
harrastusolosuhteisiin. Mahdollisimman monen eri lajin olosuhteita on
parannettava. Kuluvalla valtuustokaudella on otettu käyttöön myös ns. harrastustakuu, jonka avulla myös vähävaraisten perheiden lapsilla on mahdollisuus harrastuksiin. Jokaisella lapsella on oltava oikeus harrastaa.

Yhteisvastuu heikompiosaisista

Koronaepidemia on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia monille. On työttömyyttä ja lomautuksia. Monet ikäihmiset ovat joutuneet eristyksiin omiin koteihinsa. Kun ihmisten elämä järkkyy, yhteiskunnan tuki on ensiarvoisen tärkeää. Vaikeinakin aikoina meidän on pidettävä kiinni peruspalveluista. On huolehdittava yhteiskunnan heikompiosasista niin lapsista, nuorista kuin ikäihmisistä. Mielestäni se on sivistysyhteiskunnan merkki.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen on erittäin huolestuttavaa. Lapsiperheiden mielenterveyspalveluiden saatavuutta
tulee parantaa ja ennaltaehkäisyyn satsata.

Kaupungin asunto- ja maankäyttöpolitiikan tavoitteena on oltava alueiden (erilaistumisen) eriarvoistumisen ehkäisy ja koko kaupungin asuinympäristöjen laadukas kehittäminen. Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana on oltava viihtyisän ja turvallisen ympäristön rakentaminen, laadukas rakentaminen, sujuva liikkuminen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen. Lähiöitä kehitetään niin, että niiden palvelut turvataan. Asuinalueiden eriarvoistumista onkin torjuttu Tampereella menestyksellä. Lähiöprojekti aloitettiin aikanaan Hervannasta, ja Hervanta on yksi vetovoimaisemmista asuinalueistamme tällä hetkellä. Viime kaudella kehitettiin Tesomaa, joka on muuttanut muotoaa viihtyisäksi asuinalueeksi. Seuraavaksi on vuorossa Peltolammi-Multisilta, jonka lähiöprojekti käynnistettiin viime syksyllä. Asuinalueiden kehittäminen vaatii paljon kaupungin panostuksia mm. uusien koulujen, päiväkotien ja terveysasemien rakentamiseen. On tärkeää jatkaa monipuolista asuntopolitiikkaa, ja rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia. Pientalontonttien saatavuutta on parannettava.

Koronaepidemian aiheuttama taloustaantuma on vienyt tuhansilta ihmisiltä työpaikan. Varsinkin tapahtuma-, ravintola- ja osa palvelualoista ovat kokeneet kovia. Noin 17 000 tamperelaista on vailla työtä. Tärkeintä
Tampereella olisikin saada työllisyys nousuun. Työllisyyden parantaminen tulisi nostaa kaupungin kärkihankkeeksi. Julkisen sektorin tulee olla aktiivinen uusien työpaikkojen luomiseksi menetettyjen tilalle. Erityisiä kasvualoja ovat palvelut, luovat alat ja teollisuuden palveluliiketoiminta. Aktiivinen työvoimapolitiikka tulee elvyttää ja toimenpiteitä nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi lisätä. Jokaisella työttömällä nuorella tulisi olla oikeus työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikkaan. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Niiden
kasvumahdollisuuksia tulee tukea mm. panostamalla koulutukseen,
liikenneyhteyksiin ja yritystonttien monipuoliseen tarjontaan. Kaupungin
investoinneilla ja kehityshankkeilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia.
Erilaiset kehitysalustat mahdollistavat tuotekehityksen ja uusien ideoiden
syntymisen.

Kestävä kehitys


Ilmastonmuutos on tosiasia. Ihmisen tulee sopeuttaa toimintaansa siten, että elämä maapallolla on mahdollista lastenlapsiemmekin jälkeen. Tärkeitä toimenpiteitä ovat mm. joukkoliikenteen, kierrätyksen ja kestäviä energiaratkaisuiden lisääminen. Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen on myös tärkeää. Ilmaston muutoksen hallinnan laskua ei tule kuitenkaan maksattaa pienituloisilla. Sosiaalinen näkökulma tulee ottaa huomioon. Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä lisäämällä uusiutuvia energiamuotoja energiantuotannossa. Asumisessa on suosittava uusiutuvan energian käyttöälämmityksessä.

Autoilijoita on houkuteltava joukkoliikenteen käyttäjiksi raitiotien avulla ja lisäämällä bussivuoroja sekä tihentämällä reittiverkkoa. Bussien nopeuksia saadaan nostettua ottamalla käyttöön bussikaistoja ja valoetuuksia risteyksissä. Lähijunaliikennettä on kehitettävä tulevaisuuden
liikkumismuotona. Pyöräilyä ja kävelyä on edistettävä.

Kannatan vahvasti kansallisen kaupunkipuiston perustamista Tampereelle. Tampere on puistojen kaupunki. Tiivistyvässä kaupungissa on tärkeää säilyttää laadukasta kaupunkivihreää ihmisten ulottuvilla. Puistot lisäävät ihmisten viihtyisyyttä ja parantavat hulevesien hallintaa. Kansallinen kaupunkipuisto mahdollistaa arvokkaimpien puistoalueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen myös tuleville sukupolville. Samalla pystymme kertomaan Tampereen tarinaa niin nykyisille kuin tukeville sukupolville. Kansallista kaupunkipuistoa voidaan hyödyntää myös matkailussa kuten Hämeenlinna, Kotka ja Turku ovat tehneet. Eteläpuisto on säilytettävä virkityskäytössä, eikä sinne pidä rakentaa asuntoja.

Uutta teknologiaa tulee kehittää määrätietoisesti. Tarvitaan teollisen mittakaavan muutosta energiantuotannossa, sähkönjakelussa,
kiertotaloudessa ja koko ilmastoteollisuudessa. Suomalainen teollisuus tuottaa ratkaisuja maailman ilmastohaasteisiin ja luo tuhansia työpaikkoja,
vientituloja ja hyvinvointia. Ilmastonmuutoksen torjunta ja vahva
työllisyystilanne eivät ole vastakohtia. Vaan päinvastoin!


Mukaan vaalityöhön!


Tukiryhmässäni on jo yli 90 henkeä. Liity mukaan laittamalla minulle yhteystietosi sähköpostilla pekka.salmi@puistotorni.fi . Voit seurata minua myös Facebookissa pekka.t.salmi ja Twitterissä @PekkaTSalmi.